دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامشهر                        

دانشگاه آزاد اسلامشهر             دانشگاه آزاد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامشهر              دانشگاه آزاد اسلامشهر             دانشگاه آزاد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامشهر                دانشگاه آزاد اسلامشهر             دانشگاه آزاد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامشهر               دانشگاه آزاد اسلامشهر             دانشگاه آزاد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامشهر              

دانشگاه آزاد اسلامشهر               دانشگاه آزاد اسلامشهر             دانشگاه آزاد اسلامشهر


برچسب‌ها: دانشگاه آزاد اسلامشهر
+ نوشته شده در  ساعت   توسط دانشجو  | 

جزوه دینامیک و مقاومت مصالح کبیریان رو می تونید از وبلاگ زیر دانلود کنید.

دانشگاه آزاد اسلامشهر

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دانشجو  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دانشجو  | 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دانشجو  | 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دانشجو  | 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر     دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر        دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر لامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر   دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دانشجو  | 

دانشجوهای عزیز می تونن نظرات خودشون رو در مورد هر یک از مسئولین دانشگاه و دانشکده فنی و مهندسی  بنویسند :

دکتر بدرقه                          رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دکتر متین راد                       معاون دانشجویی

دکتر طالشی                       معاون آموزش

دکتر باقری                          معاون پژوهش

 

دکتر یونس شرقی                                رییس دانشکده فنی ومهندسی

مهندس حسین پورسلیمانی                   معاون دانشکده

مهندس مرتضی کرمی                           رئیس اداره آموزش

محمد قاسمی                                     رئیس اداره پژوهش

خانم فتحی                                         رئیس اداره دانشجویی

کماسی                                             امور کلاس ها

امامی                                                امتحانات

فرهانی – خانم صادق زاده و ...

 

مدیر گروهها

دکترمختاری نهال                    مهندسی مکانیک – طراحی جامدات

مهندس قاسمی نراقی            مهندسی برق – الکترونیک

مهندس ترکیان                       مهندسی عمران - سازه

مهندس قاسمی نراقی                      کاردانی برق الکترونیک

مهندس قاسمی نراقی                      کاردانی پیوسته برق

دکتر نیکزاد                                       کاردانی برق قدرت

مهندس احمدی                                کاردانی کامپیوتر

مهندس احمدی                                کاردانی پیوسته کامپیوتر

دکترنیکزاد                                        کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

مهندس تورنگ                                 کاردانی صنایع اتومبیل

مهندس تورنگ                                 کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

مهندس ترکیان                                 کاردانی پیوسته ساختمان

دکتر نویدی مجد                                کاردانی پیوسته معماری

مهندس مقصودی                               کاردانی پیوسته ساخت و تولید

 مهندس خوش طینت                         کاردانی نقشه برداری

دکترجیلانی                                      کاردانی کارهای عمومی ساختمان

دکترمهرجو                                        کاردانی ماشین ابزار

دکترمهرجو                                        کاردانی پیوسته تاسیسات

   در مورد همه اساتید هم می تونید نظر بدید ..........................

نظر یادتون نره

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دانشجو  | 

 سیلابس دروس کلیه رشته های دانشکده فنی در آدرس زیر

http://iiauac.ir/HomePage.aspx?TabID=4901&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دانشجو  |